TextHead TextBody
(+84-24) 3562 6246
[VeDauTrang]
Quỹ đầu tư Trái phiếu An Bình

Những con số nổi bật

Tổng tài sản quỹ

 1.138,16

Tổng tài sản quỹ (Tỷ VNĐ)
Giá CCQ

12.349,92

Giá CCQ (VNĐ)
Tổng số NĐT Active

2714

Tổng số NĐT Active (người)
(*) Số liệu được cập nhật tại phiên giao dịch ngày 30/11/2023
Thông tin quỹ

Thông tin quỹ

Danh mục đầu tư

Danh mục đầu tư

Kết quả hoạt động

Kết quả hoạt động

Công cụ đầu tư

Công cụ đầu tư

Giao dịch ngay

Giao dịch ngay

Đồ thị giá NAV tại phiên giao dịch Đồ thị giá NAV tại phiên giao dịch

Lợi suất đầu tư của quỹ Lợi suất đầu tư của quỹ

Đối với sản phẩm ABBFN001

 

Bảng lợi nhuận thực tế quá khứ và lợi nhuận kỳ vọng tương lai đối với các khoản đầu tư mới

 

(*Dưới đây là Bảng kết quả đầu tư được tính toán trên cơ sở Giá trị tài sản ròng thực tế và các loại thuế/phí tại thời điểm cập nhật.

**Lợi nhuận kỳ vọng dựa trên ước tính lợi nhuận của danh mục tài sản Quỹ đang nắm giữ và không thể hiện hay cam kết lợi nhuận đầu tư trong tương lai.)

Kỳ đầu tư KHCN KHTC
Từ Đến Từ Đến
Từ  2 tháng Đến 3 tháng 3.10% 4.59% 3.70% 5.10%
Từ  3 tháng Đến 4 tháng 4.00% 4.80% 4.40% 5.20%
Từ  4 tháng Đến 5 tháng 4.50% 5.00% 4.80% 5.30%
Từ  5 tháng Đến 6 tháng 4.70% 5.40% 5.00% 5.70%
Từ  6 tháng Đến 7 tháng 5.50% 6.10% 5.80% 6.30%
Từ  7 tháng Đến 8 tháng 5.70% 6.20% 5.80% 6.40%
Từ  8 tháng Đến 9 tháng 5.70% 6.20% 5.80% 6.40%
Từ  9 tháng Đến 10 tháng 5.70% 6.20% 5.80% 6.40%
Từ  10 tháng Đến 11 tháng 5.70% 6.30% 5.90% 6.40%
Từ  11 tháng Đến 12 tháng 5.80% 6.30% 5.90% 6.40%
Từ  12 tháng Đến trở lên 5.80% 6.30% 5.90% 6.40%

 

Đối với sản phẩm ABBFN003 Đối với sản phẩm ABBFN003

***Áp dụng từ ngày 2/10/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

Kết nối với chúng tôi: