TextHead TextBody
(+84-24) 3562 6246
[VeDauTrang]
Quỹ đầu tư Trái phiếu An Bình

Những con số nổi bật

Tổng tài sản quỹ

578,40

Tổng tài sản quỹ (Tỷ VNĐ)
Giá CCQ

11.302,40

Giá CCQ (VNĐ)
Tổng số NĐT Active

2.167

Tổng số NĐT Active (người)
(*) Số liệu được cập nhật tại phiên giao dịch ngày 27/09/2022
Thông tin quỹ

Thông tin quỹ

Danh mục đầu tư

Danh mục đầu tư

Kết quả hoạt động

Kết quả hoạt động

Công cụ đầu tư

Công cụ đầu tư

Giao dịch ngay

Giao dịch ngay

Đồ thị giá NAV tại phiên giao dịch Đồ thị giá NAV tại phiên giao dịch

Lợi suất đầu tư của quỹ Lợi suất đầu tư của quỹ

Bảng lợi nhuận quy năm cho một số kỳ hạn nắm giữ tới ngày 31/08/2022

 

(* Dưới đây là Bảng kết quả đầu tư trong quá khứ, được tính toán trên cơ sở NAV thực tế và các loại thuế/phí tại thời điểm cập nhật. Kết quả này không thể hiện hay cam kết lợi nhuận đầu tư trong tương lai.)

Kỳ hạn
Tăng trưởng giá NAV
Mức LN sau phí bán và thuế*
(Cho KH Cá nhân)
Mức LN sau phí bán và thuế*
(Cho KH Tổ chức)
01 Tháng 
(Từ 31/07/2022)
6,98%
-0,12%
1,07%
02 Tháng 
(Từ 30/06/2022)
7,13%
3,56%
4,17%
03 Tháng 
(Từ 31/05/2022)
7,03%
5,42%
5,85%
04 Tháng 
(Từ 30/04/2022)
6,95%
5,12%
5,46%
05 Tháng 
(Từ 31/03/2022)
6,85%
5,37%
5,65%
06 Tháng 
(Từ 28/02/2022)
6,88%
6,26%
6,50%
07 Tháng 
(Từ 31/01/2022)
6,99%
6,45%
6,67%
08 Tháng 
(Từ 31/12/2021)
6,97%
6,50%
6,70%
09 Tháng 
(Từ 30/11/2021)
7,06%
6,92%
7,10%
10 Tháng 
(Từ 31/10/2021)
7,03%
6,91%
7,07%
11 Tháng 
(Từ 30/09/2021)
6,93%
6,81%
6,96%
12 Tháng 
(Từ 31/08/2021)
6,86% 6,75% 6,91%
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

Kết nối với chúng tôi: