TextHead TextBody
(+84-24) 3562 6246
[VeDauTrang]
Quỹ đầu tư Trái phiếu An Bình

Những con số nổi bật

Tổng tài sản quỹ

 1.326,23

Tổng tài sản quỹ (Tỷ VNĐ)
Giá CCQ

12.782,68

Giá CCQ (VNĐ)
Tổng số NĐT Active

3129

Tổng số NĐT Active (người)
(*) Số liệu được cập nhật tại phiên giao dịch ngày 19/07/2024
Thông tin quỹ

Thông tin quỹ

Danh mục đầu tư

Danh mục đầu tư

Kết quả hoạt động

Kết quả hoạt động

Công cụ đầu tư

Công cụ đầu tư

Giao dịch ngay

Giao dịch ngay

Phân bổ tài sản Phân bổ tài sản

Phân bổ tài sản theo loại tài sản

Ngày 30/06/2024

Top 05 khoản đầu tư lớn Top 05 khoản đầu tư lớn

Tại ngày:
Trái phiếu Phân loại Tỉ trọng danh mục trên TTS (%)
MML121021 TP Niêm yết 11,80
VIC123029 TP Niêm yết 11,36
MSN123009 TP Niêm yết 8,30
MSN123008 TP Niêm yết 8,27
VHM121025 TP Niêm yết 4,48
Tổng cộng   44,21
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

Kết nối với chúng tôi: