TextHead TextBody
(+84-24) 3562 6246
[VeDauTrang]
Quỹ đầu tư Trái phiếu An Bình

Những con số nổi bật

Tổng tài sản quỹ

 1.326,23

Tổng tài sản quỹ (Tỷ VNĐ)
Giá CCQ

12.782,68

Giá CCQ (VNĐ)
Tổng số NĐT Active

3129

Tổng số NĐT Active (người)
(*) Số liệu được cập nhật tại phiên giao dịch ngày 19/07/2024
Thông tin quỹ

Thông tin quỹ

Danh mục đầu tư

Danh mục đầu tư

Kết quả hoạt động

Kết quả hoạt động

Công cụ đầu tư

Công cụ đầu tư

Giao dịch ngay

Giao dịch ngay

Công bố thông tin Công bố thông tin

Chọn tháng
Chọn năm
Năm
Loại tài liệu
2024
Báo cáo NAV
2024
Báo cáo tài chính
2024
Thông báo
2024
Tài liệu cổ đông
2023
Báo cáo NAV
2023
Báo cáo tài chính
2023
Thông báo
2023
Tài liệu cổ đông
2022
Báo cáo NAV
2022
Báo cáo tài chính
2022
Thông báo
2022
Tài liệu cổ đông
2021
Báo cáo NAV
2021
Báo cáo tài chính
2021
Thông báo
2021
Tài liệu cổ đông
2020
Báo cáo NAV
2020
Báo cáo tài chính
2020
Thông báo
2020
Tài liệu cổ đông
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

Kết nối với chúng tôi: