TextHead TextBody
(+84-24) 3562 6246
[VeDauTrang]
Quỹ đầu tư Trái phiếu An Bình

Những con số nổi bật

Tổng tài sản quỹ

312,27

Tổng tài sản quỹ (Tỷ VNĐ)
Giá CCQ

11,624.07

Giá CCQ (VNĐ)
Tổng số NĐT Active

916

Tổng số NĐT Active (người)
(*) Số liệu được cập nhật tại phiên giao dịch ngày 03/02/2023
Thông tin quỹ

Thông tin quỹ

Danh mục đầu tư

Danh mục đầu tư

Kết quả hoạt động

Kết quả hoạt động

Công cụ đầu tư

Công cụ đầu tư

Giao dịch ngay

Giao dịch ngay

Lợi nhuận dự kiến - Khách hàng mới Lợi nhuận dự kiến - Khách hàng mới

Lợi nhuận dự kiến (%)
Số tiền dự kiến thu về sau khoảng thời gian đầu tư

*Ghi chú: Lợi nhuận dự kiến được tính trên giả thiết tăng trưởng NAV của Quỹ là 8.5%/năm. Lợi nhuận thực tế của Nhà đầu tư sẽ phụ thuộc vào thực tế kết quả hoạt động của Quỹ trong giai đoạn khách hàng đầu tư.

Lợi nhuận dự kiến - Khách hàng đã đầu tư Lợi nhuận dự kiến - Khách hàng đã đầu tư

Tính lợi nhuận dự kiến
Lợi nhuận dự kiến
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

Kết nối với chúng tôi: