TextHead TextBody
(+84-24) 3562 6246
[VeDauTrang]
Quỹ đầu tư Trái phiếu An Bình

Những con số nổi bật

Tổng tài sản quỹ

578,40

Tổng tài sản quỹ (Tỷ VNĐ)
Giá CCQ

11.302,40

Giá CCQ (VNĐ)
Tổng số NĐT Active

2.167

Tổng số NĐT Active (người)
(*) Số liệu được cập nhật tại phiên giao dịch ngày 27/09/2022
Thông tin quỹ

Thông tin quỹ

Danh mục đầu tư

Danh mục đầu tư

Kết quả hoạt động

Kết quả hoạt động

Công cụ đầu tư

Công cụ đầu tư

Giao dịch ngay

Giao dịch ngay

Biểu phí Biểu phí

CÁC LOẠI GIÁ DỊCH VỤ:

Thông tin các mức giá dịch vụ Nhà đầu tư phải trả

– Giá Dịch vụ phát hành:
Giá Dịch Vụ Phát Hành áp dụng tại thời điểm công bố Bản cáo bạch này là MIỄN PHÍ

ABF có thể thay đổi Giá Dịch Vụ Phát Hành bất kỳ lúc nào. Mọi thay đổi về mức giá dịch vụ sẽ được cập nhật và công bố trên website của ABF tùy theo từng thời điểm.

– Giá Dịch Vụ Mua Lại:

Giá Dịch Vụ Mua Lại được áp dụng cho NAV trên mỗi Đơn Vị Quỹ, cụ thể giá Dịch vụ mua lại tại thời điểm phát hành Bản cáo bạch này được áp dụng như sau:

+ Thời gian nắm giữ CCQ dưới sáu (06) tháng là 0,5% giá trị giao dịch;

+ Thời gian nắm giữ CCQ từ đủ sáu (06) tháng đến dưới chín (09) tháng là 0,2% giá trị giao dịch;

+ Thời gian nắm giữ CCQ từ đủ chín (09) tháng trở lên là 0% giá trị giao dịch.

ABF có thể thay đổi Giá Dịch Vụ Mua Lại bất kỳ lúc nào. ABF có quyền thay đổi cơ cấu giá dịch vụ để có thể thêm vào các hạn chế bán, áp dụng giá mua lại khác hoặc phí chống pha loãng. Mọi thay đổi về mức giá dịch vụ mua lại sẽ được công bố trên website của ABF tại từng thời điểm.

– Giá Dịch Vụ Chuyển Nhượng:

Nhà đầu tư phải trả một mức Giá Dịch Vụ Chuyển Nhượng tối đa là 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) cho mỗi giao dịch chuyển nhượng Đơn Vị Quỹ. Giá Dịch Vụ Chuyển Nhượng cụ thể được Công Ty Quản Lý Quỹ thông báo tùy theo từng thời điểm trên trang web của ABF. Giá Dịch Vụ Chuyển Nhượng do người thực hiện chuyển nhượng thanh toán và được trả cho Đại Lý Phân Phối.

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

Kết nối với chúng tôi: