TextHead TextBody
(+84-24) 3562 6246
[VeDauTrang]
Quỹ đầu tư Trái phiếu An Bình

Những con số nổi bật

Tổng tài sản quỹ

312,27

Tổng tài sản quỹ (Tỷ VNĐ)
Giá CCQ

11,624.07

Giá CCQ (VNĐ)
Tổng số NĐT Active

916

Tổng số NĐT Active (người)
(*) Số liệu được cập nhật tại phiên giao dịch ngày 03/02/2023
Thông tin quỹ

Thông tin quỹ

Danh mục đầu tư

Danh mục đầu tư

Kết quả hoạt động

Kết quả hoạt động

Công cụ đầu tư

Công cụ đầu tư

Giao dịch ngay

Giao dịch ngay

Biểu phí Biểu phí

CÁC LOẠI GIÁ DỊCH VỤ:

Thông tin các mức giá dịch vụ Nhà đầu tư phải trả

– Giá Dịch Vụ Phát Hành:
Giá Dịch Vụ Phát Hành áp dụng tại thời điểm công bố Bản cáo bạch này là MIỄN PHÍ

ABF có thể thay đổi Giá Dịch Vụ Phát Hành bất kỳ lúc nào. Mọi thay đổi về mức giá dịch vụ sẽ được cập nhật và công bố trên website của ABF tùy theo từng thời điểm.

– Giá Dịch Vụ Mua Lại:

Biểu phí sản phẩm ABBFN001

Thời gian nắm giữ CCQ

Áp dụng từ ngày 01/02/2023 đến 28/02/2023

Áp dụng từ ngày 01/03/2023 đến 31/03/2023

Áp dụng từ 01/04/2023 trở đi

Dưới 60 ngày

0,5%

0,5%

0,5%

Từ đủ 60 ngày đến dưới 90 ngày

0,3%

0,5%

0,5%

Từ đủ 90 ngày đến dưới 120 ngày

0,3%

0,3%

0,3%

Từ đủ 120 ngày đến dưới 150 ngày

0,3%

0,3%

0,3%

Từ đủ 150 ngày đến dưới 180 ngày

0,5%

0,3%

0,3%

Từ đủ 180 ngày đến dưới 270 ngày

0,2%

0,2%

0,3%

Từ đủ 270 ngày trở lên

0%

0%

0%

 

                                                   Biểu phí sản phẩm ABBFN003

Thời gian nắm giữ CCQ

Giá dịch vụ mua lại

Dưới 28 ngày

0.30%

Từ đủ 28 ngày đến dưới 35 ngày

0.44%

Từ đủ 35 ngày đến dưới 42 ngày

0.57%

Từ đủ 42 ngày đến dưới 49 ngày

0.70%

Từ đủ 49 ngày đến dưới 63 ngày

0.83%

Từ đủ 63 ngày đến dưới 90 ngày

1.10%

Từ đủ 90 ngày đến dưới 112 ngày

0.00%

Từ đủ 112 ngày đến dưới 126 ngày

0.10%

Từ đủ 126 ngày đến dưới 147 ngày

0.37%

Từ đủ 147 ngày đến dưới 180 ngày

0.77%

Từ đủ 180 ngày

0.00%

 

– Giá Dịch Vụ Chuyển Nhượng:

Nhà đầu tư phải trả một mức Giá Dịch Vụ Chuyển Nhượng tối đa là 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) cho mỗi giao dịch chuyển nhượng Đơn Vị Quỹ. Giá Dịch Vụ Chuyển Nhượng cụ thể được Công Ty Quản Lý Quỹ thông báo tùy theo từng thời điểm trên trang web của ABF. Giá Dịch Vụ Chuyển Nhượng do người thực hiện chuyển nhượng thanh toán và được trả cho Đại Lý Phân Phối.

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

Kết nối với chúng tôi: