TextHead TextBody
(+84-24) 3562 6246
[VeDauTrang]

Những con số nổi bật

Tổng tài sản quỹ

53,33

Tổng tài sản quỹ (Tỷ VNĐ)
Giá CCQ

 10.256,09

Giá CCQ (VNĐ)
Tổng số NĐT Active

02

Hệ thống AP/ĐLPP
(*) Số liệu được cập nhật tại ngày 19/07/2024
Thông tin Quỹ ETF ABFVN DIAMOND

Thông tin Quỹ ETF ABFVN DIAMOND

Danh mục chứng khoán cơ cấu

Danh mục chứng khoán cơ cấu

Danh mục chứng khoán cơ cấu FUEABVND Danh mục chứng khoán cơ cấu FUEABVND

FUEABVND 17/05/2024

- Tên quỹ: Quỹ ETF ABFVN DIAMOND

- Mã quỹ: FUEABVND

- Đơn vị tính lô ETF: 1 lô ETF = 100.000 chứng chỉ quỹ ETF

           1. Danh mục và tỷ lệ CKCC hoán đổi 1 lô ETF:

STT

Mã chứng khoán

Số lượng

Tỷ lệ % trong danh mục

Chứng khoán

1

 ACB 

 2.800

7,91%

2

 CTG 

 500

1,66%

3

 FPT 

 1.300

17,60%

4

 GMD 

 1.600

13,50%

5

 HDB 

 1.800

4,36%

6

 KDH 

 700

2,58%

7

 MBB 

 2.400

5,62%

8

 MSB 

 1.400

2,01%

9

 NLG 

 800

3,52%

10

 OCB 

 900

1,31%

11

 PNJ 

 1.400

13,61%

12

 REE 

 900

6,17%

13

 TCB 

 1.700

8,48%

14

 TPB 

 900

1,65%

15

 VIB 

 900

2,01%

16

 VPB 

 2.000

3,88%

17

 VRE 

 1.400

3,17%

Tiền: 9.675.000 đồng

 

 

            2. Chênh lệch giữa danh mục chứng khoán cơ cấu và lô ETF hoán đổi:

           + Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu: 990.325.000 đồng

+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF: 1.000.000.000 đồng

+ Giá trị chênh lệch: 9.675.000 đồng

+ Phương án xử lý đối với nhà đầu tư góp vốn: Nhà đầu tư chuyển vào tài khoản của Quỹ.

3. Các trường hợp chứng khoán cơ cấu được góp vốn thay bằng tiền: Không có

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

Kết nối với chúng tôi: