TextHead TextBody
(+84-24) 3562 6246
[VeDauTrang]

Những con số nổi bật

Tổng tài sản quỹ

53,33

Tổng tài sản quỹ (Tỷ VNĐ)
Giá CCQ

 10.256,09

Giá CCQ (VNĐ)
Tổng số NĐT Active

02

Hệ thống AP/ĐLPP
(*) Số liệu được cập nhật tại ngày 19/07/2024
Thông tin Quỹ ETF ABFVN DIAMOND

Thông tin Quỹ ETF ABFVN DIAMOND

Danh mục chứng khoán cơ cấu

Danh mục chứng khoán cơ cấu

Biểu phí Quỹ ETF ABFVN DIAMOND Biểu phí Quỹ ETF ABFVN DIAMOND

CÁC LOẠI GIÁ DỊCH VỤ GIAO DỊCH

Thông tin về các mức Giá Dịch Vụ Giao Dịch Nhà đầu tư phải trả:

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

Kết nối với chúng tôi: