TextHead TextBody
(+84-24) 3562 6246
[VeDauTrang]

HỦY LỆNH GIAO DỊCH CCQ

– Nhà đầu tư điền Phiếu lệnh HỦY và gửi tới Đại lý phân phối trước Thời điểm đóng sổ lệnh (12h00 ngày (T-1)) để hủy lệnh giao dịch được đặt cho Ngày giao dịch T.

– Trong trường hợp lệnh Hủy đến sau thời gian đó, lệnh Hủy đó sẽ không được thực hiện và những lệnh mà Nhà đầu tư đặt trước đó sẽ được thực hiện.

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

Kết nối với chúng tôi: