TextHead CT Luxhome
(+84-24) 3562 6246
[VeDauTrang]

Dịch vụ

Dịch vụ
Quản lý quỹ đầu tư Quản lý danh mục đầu tư Tư vấn đầu tư chứng khoán

Tư vấn đầu tư chứng khoán

Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp là một phần quan trọng trong hoạt động Tư vấn đầu tư của ABF, là một trong những căn cứ chính để tìm kiếm cơ hội đầu tư và đưa ra quyết định đầu tư của khách hàng.

 

ABF thực hiện việc xác định giá trị doanh nghiệp dựa trên giá trị tiềm năng và dòng tiền tương lai của doanh nghiệp theo các phương pháp định giá quốc tế, đồng thời thực hiện định giá theo các phương pháp so sánh để đưa ra giá trị doanh nghiệp có giá trị tham khảo cao nhất.

Việc định giá luôn được tiến hành trên cơ sở khảo sát, phân tích, đánh giá doanh nghiệp và lĩnh vực/ ngành kinh doanh của doanh nghiệp trong tối tiểu 05 năm quá khứ và 05 năm tương lai (một chu kỳ kinh tế). Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dòng tiền tương lai của doanh nghiệp được xây dựng và đánh giá một cách đầy đủ, khách quan và toàn diện nhằm xác định các yếu tố có khả năng tạo ra ảnh hưởng trọng yếu tới giá trị của doanh nghiệp, trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp, trình điều khiển cho khách hàng nhằm tối đa hóa giá trị doanh nghiệp/ theo dõi sự biến động của giá trị doanh nghiệp trong tương lai ở thời điểm hiện tại.

Kết quả cụ thể của hoạt động tư vấn bao gồm:

1.       Báo cáo khảo sát và đánh giá doanh nghiệp

2.       Báo cáo phân tích và đánh giá triển vọng ngành/ lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp

3.       Báo cáo đánh giá triển vọng và rủi ro kinh tế vĩ mô

4.       Báo cáo kế hoạch và chiến lược hoạt động sản xuất kinh doanh dài hạn của doanh nghiệp

5.       Báo cáo xác định giá trị doanh nghiệp

6.       Báo cáo phân tích tình huống đối với giá trị doanh nghiệp

7.     Các cuộc họp trao đổi, tư vấn và trình bày kế hoạch, giải pháp.

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

Kết nối với chúng tôi:

Facebook Youtube Zalo