TextHead CT Luxhome
(+84-24) 3562 6246
[VeDauTrang]

Dịch vụ

Dịch vụ
Quản lý quỹ đầu tư Quản lý danh mục đầu tư Tư vấn đầu tư chứng khoán

Tư vấn đầu tư chứng khoán

Dịch vụ Tư vấn đầu tư M&A

ABF sẽ đưa ra các ý kiến tư vấn và cùng doanh nghiệp thực hiện toàn bộ các nội dung công việc nhằm tối đa hóa lợi ích của khách hàng trong mỗi quyết sách đầu tư mua, bán, sáp nhập doanh nghiệp. Bao gồm: tư vấn định giá dựa trên việc khảo sát, phân tích, đánh giá toàn diện doanh nghiệp và ngành, tư vấn giải pháp tái cấu trúc để gia tăng giá trị của doanh nghiệp cho bên bán/ tạo cấu trúc phù hợp nhất cho bên mua đồng thời tư vấn lập hồ sơ chào bán (IM, Teaser, mô hình tài chính ) cho bên bán/ tư vấn Due Diligence cho bên mua, tư vấn đàm phán mua bán, tư vấn hỗ trợ khách hàng trong thực hiện thủ tục hoàn tất đầu tư và tư vấn hậu M&A.

Kết quả cụ thể của hoạt động tư vấn bao gồm:

1.       Báo cáo tư vấn đánh giá cơ hội đầu tư

2.       Báo cáo xác định giá trị doanh nghiệp

3.       Báo cáo phân tích rủi ro đầu tư

4.       Báo cáo tư vấn cấu trúc sản phẩm đầu tư

5.       Báo cáo tư vấn chiến lược đầu tư

6.       Teaser, IM, Mô hình định giá

7.       Danh sách cơ sở dữ liệu của doanh nghiệp phục vụ hoạt động M&A

8.       Tham gia thực hiện Due Diligence

9.       Tham gia quá trình đàm phán đầu tư

10.   Hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết để hoàn tất đầu tư

11.   Tư vấn hậu M&A

12.   Các cuộc họp trao đổi, tư vấn và trình bầy kế hoạch, giải pháp

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

Kết nối với chúng tôi:

Facebook Youtube Zalo