TextHead CT Luxhome
(+84-24) 3562 6246
[VeDauTrang]

Dịch vụ

Dịch vụ
Quản lý quỹ đầu tư Quản lý danh mục đầu tư Tư vấn đầu tư chứng khoán

Quản lý danh mục đầu tư

Ủy thác quản lý danh mục đầu tư toàn bộ là dịch vụ Quản lý danh mục đầu tư trong đó Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ An Bình nhận tiền và tài sản uỷ thác của khách hàng, xây dựng danh mục đầu tư cho từng đối tượng khách hàng và tiến hành đầu tư với mục tiêu làm cho tài sản của khách hàng sinh lời tối ưu nhất với mức độ rủi ro chấp nhận được.

Bản chất: Công ty Quản lý Quỹ An Bình được ủy quyền toàn bộ để quản lý danh mục đầu tư cho khách hàng nhằm mục đích gia tăng tối đa hóa lợi nhuận, phù hợp rủi ro theo yêu cầu đặc thù của từng khách hàng

Tài sản đầu tư: chứng khoán các loại

Đối tượng nhà đầu tư: có nhu cầu quản lý vốn trung & dài hạn

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

Kết nối với chúng tôi: