TextHead TextBody
(+84-24) 3562 6246
[VeDauTrang]

THÔNG BÁO VỀ VIỆC BỔ SUNG NHÂN VIÊN CÓ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ 05/2024

30/05/2024

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán An Bình thông báo về việc bổ sung danh sách nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán do được cấp mới trong quá trình đang làm việc tại Công ty như sau:

- Họ và tên người hành nghề chứng khoán: PHẠM THANH HƯƠNG;

- Quốc tịch: Việt Nam

- Loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán: Chứng chỉ hành nghề Quản lý quỹ

- Số chứng chỉ hành nghề chứng khoán: 002549/QLQ

Chúng tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này.

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

Kết nối với chúng tôi: