TextHead CT Luxhome
(+84-24) 3562 6246
[VeDauTrang]

CBTT NQ & BB Họp ĐHĐCĐ thường niên ABF 2022

10/06/2022

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình CBTT Nghị quyết, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu kèm theo của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022 của Công ty thông qua các vấn đề sau:

- Phê duyệt Kết quả kinh doanh năm 2021.
- Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2022.
- Phê duyệt danh sách và lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.
- Phê duyệt lựa chọn cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty, đồng thời ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ VIII tương ứng.

- Phê duyệt việc thành lập và bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027. Phê duyệt quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

- Phê duyệt tổng ngân sách chi trả thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022. 

- Phê duyệt mức chi trả cổ tức năm 2021.

Nghị quyết, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu kèm theo vui lòng xem tại đây.

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

Kết nối với chúng tôi:

Facebook Youtube Zalo