TextHead CT Luxhome
(+84-24) 3562 6246
[VeDauTrang]

Quỹ ABBF - CBTT về phương án phân phối lợi tức 2021, lựa chọn ĐV kiểm toán và ký Hợp đồng kiểm toán & soát xét BCTC 2022

25/07/2022

- Công bố thông tin Nghị quyết Ban đại diện Quỹ đầu tư Trái phiếu An Bình về việc:
+ Không phân phối lợi tức Quỹ năm 2021;
+ Lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC để thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2022 của Quỹ.
- Công bố thông tin ký Hợp đồng số 250722.004/HĐTC.KT2 về việc kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Quỹ đầu tư Trái phiếu An Bình. Ngày ký hợp đồng: 25/07/2022.

Chi tiết xem tại file đính kèm.

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

Kết nối với chúng tôi: