TextHead TextBody
(+84-24) 3562 6246
[VeDauTrang]

Công bố thông tin về việc điều chỉnh sai lệch cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ ABBF

09/09/2022

CTCP Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình công bố thông tin về việc điều chỉnh sai lệch cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ đầu tư Trái phiếu An Bình, nhận biết tại ngày định giá 09/09/2022.

Chi tiết theo tài liệu đính kèm.

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

Kết nối với chúng tôi: