TextHead CT Luxhome
(+84-24) 3562 6246
[VeDauTrang]

CBTT về việc phát sinh sai lệch cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ ABBF

22/07/2022

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình công bố thông tin về việc phát sinh sai lệch cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ đầu tư Trái phiếu An Bình, nhận biết tại ngày định giá 22/07/2022, phát sinh do thực hiện các khoản thanh toán của Quỹ. 

Theo quy định tại khoản 5, Điều 35 Thông tư 98/2020/TT-BTC và Điều 10.2 thuộc Điều lệ Quỹ, cơ cấu đầu tư của quỹ mở được vượt mức so với hạn chế đầu tư quy định tại điểm c, khoản 4, Điều 35 Thông tư 98/2020/TT-BTC do việc thực hiện các khoản thanh toán của Quỹ theo quy định pháp luật. Theo quy định tại khoản 6, Điều 35 Thông tư 98/2020/TT-BTC và Điều 10.3 thuộc Điều lệ Quỹ, sai lệch cơ cấu danh mục đầu tư nêu trên sẽ được Công ty Quản lý Quỹ thực hiện điều chỉnh lại trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày phát sinh sai lệch.

Chi tiết tại công văn đính kèm.

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

Kết nối với chúng tôi: