TextHead TextBody
(+84-24) 3562 6246
[VeDauTrang]

CBTT Thay đổi Người điều hành Quỹ ABBF

16/09/2022

CTCP Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình công bố thông tin về việc thay đổi Người điều hành Quỹ đầu tư Trái phiếu An Bình, chi tiết đính kèm.

Trân trọng.

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

Kết nối với chúng tôi: