TextHead CT Luxhome
(+84-24) 3562 6246
[VeDauTrang]

CBTT NQ & BBH ĐHNĐT thường niên 2022 (tổ chức lần 02) Quỹ ABBF kèm TB Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ lần 03

28/04/2022

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình CBTT Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2022 (tổ chức lần 02) của Quỹ đầu tư Trái phiếu An Bình (Quỹ ABBF) thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Quỹ ABBF, cụ thể theo Tờ trình số 1603.01/2022/TT-ĐHNĐT/ABBF.
2. Thông qua Báo Cáo Tài Chính Kiểm Toán năm 2021 của Quỹ ABBF.
3. Thông qua Điều lệ Quỹ Đầu tư trái phiếu An Bình sửa đổi, bổ sung lần thứ 03 như đính kèm tại Tờ trình số 1603.02/2022/TT-ĐHNĐT/ABBF. 
4. Ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ quyết định phương án phân phối lợi tức năm 2021 của Quỹ ABBF.

5. Ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ quyết định bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm chủ tịch và thành viên Ban đại diện Quỹ.
6. Ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ quyết định mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban đại diện Quỹ, trên cơ sở tổng thù lao và chi phí hoạt động của Ban đại diện Quỹ trong năm không vượt quá 0,2% giá trị tài sản ròng bình quân năm của Quỹ.
7. Ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ quyết định việc lựa chọn tổ chức kiểm toán được chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính hằng năm của Quỹ, doanh nghiệp thẩm định giá độc lập (nếu có).
8. Ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ quyết định thông qua các báo cáo tình hình tài chính, báo cáo về tài sản và hoạt động hằng năm của Quỹ.
9. Ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ xem xét và xử lý vi phạm của Công ty Quản lý Quỹ, Ngân hàng Giám sát gây tổn thất cho Quỹ nếu có phát sinh.

10. Ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ quyết định điều chỉnh mức Giá dịch vụ quản lý quỹ trong phạm vi quyền hạn của Đại hội Nhà đầu tư, đảm bảo việc điều chỉnh tuân thủ quy định của Điều lệ Quỹ và pháp luật liên quan.

Nghị quyết; Biên bản họp và Điều lệ sửa đổi lần 3 của Quỹ ABBF đính kèm.

Vui lòng tải tài liệu tại đây.

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

Kết nối với chúng tôi:

Facebook Youtube Zalo